Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

गझलेची अक्षरगणवृत्ते | Marathi Gazalechi AksharganVrutte

गझलेची अक्षरगणवृत्ते, Gazhalechi Vrute, Akshar Ganvrutte,

वृत्ताचे तीन प्रकार पडतात.

१. मात्रावृत्त : प्रत्येक ओळीतील शब्दांच्या एकूण मात्रा जर समान भरत असतील तर ते लिखाण वृत्तबद्ध आहे..

२. अक्षरगणवृत्त : प्रत्येक ओळीतील लघू व गुरू अक्षरांचा क्रम समान आहे ते वृत्तबद्ध लिखाण आहे.

३. अक्षरछंद : प्रत्येक ओळीतील अक्षरांची संख्या जर समान असेल तर ते अक्षरछंदातील लिखाण आहे. 

अक्षरगणवृत्त :

प्रत्येक चरणातील अक्षरांची संख्या सारखी असते व ऱ्हस्वदीर्घ क्रम सारखा असतो. अक्षरगणवृत्त संकल्पना समजून घेण्यासाठी चरण, गण, मात्रा, लघु-गुरु क्रम, यती समजून घेणे आवश्यक आहे.

१) चरण : पद्याच्या प्रत्येक ओळीस चरण म्हणतात.

२) गण : अक्षरांच्या गटाला गण म्हणतात. (उदा.३, ३ अक्षरांचा एक गट).

३) ऱ्हस्व दीर्ध‍ : ऱ्हस्व अक्षर u ने व दीर्घ अक्षर ने दर्शवले जाते.

४) यती : कविता म्हणताना आपण जिथे काहीक्षण थांबतो (Pause घेतो) त्यास यती म्हणतात.

५) मात्रा : मात्रा मोजताना लघु अक्षर एक मात्रा तर गुरु अक्षर दोन मात्रा अशी मोजतात.

काही निवडक अक्षरगणवृत्ते

[१] तडित : गालगा

[] वीरलक्ष्मी : गालगा गालगा गालगा

[स्त्रग्विणी : गालगा गालगा गालगा गालगा

[] कल्पना : गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा

[भामिनी : गालगा गालगा गालगागा

[लज्जिता : गालगा गालगा लगागागा

[पुष्प : गालगागा

[मनोरमा : गालगागा गालगागा

[] कादंबरी : गालगागा गालगा

[१०] मेनका : गालगागा गालगागा गालगा

[११मंजुघोषा : गालगागा गालगागा गालगागा

[१२राधा : गालगागा गालगागा गालगागागा

[१३देवप्रिया/कालगंगा : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा

[१४व्योमगंगा : गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा

[१५] सती : लगालगागा

[१६] जलौघवेगा : लगालगागा लगालगागा

[१७हिरण्यकेशी : लगालगागा लगालगागा लगालगागा लगालगागा

[१८] तोटक : ललगा ललगा ललगा ललगा

[१९] संयुत : गागालगा गागालगा

[२०] आनंद : गागालगा लगागा

[२१] आनंदकंद : गागालगा लगागा गागालगा लगागा

[२२] विद्युल्लता : गागालगा लगागा गागालगा लगा

[२३] रसना : गागालगा लगालगा गागालगा लगा

[२४] मंदाकिनी : गागालगा गागालगा गागालगा गागालगा

[२५] सौदामिनी : लगागा लगागा लगागा लगा

[२६] भुजंगप्रयात : लगागा लगागा लगागा लगागा

[२७] वागेश्वरी : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगा

[२८] प्रमिला/मृगाक्षी : लगागागा लगागागा लगागा

[२९] वियदगंगा : लगागागा लगागागा लगागागा लगागागा

[३०] कलिंदनंदिनी : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[३१] चंचला : गालगाल गालगाल गालगाल गालगाल

[३२] चामर : गालगाल गालगाल गालगाल गालगा

[३३] रंगराग : गालगा लगागागा गालगा लगागागा

[३४] गांधर्वी : गागागागा गागागा

[३५] विद्युन्माला /पादाकुलक : गागागागा गागागागा

[३६] कल्याण : गागागागा गागागागा गागागागा

[३७] विधाता : गागागागा गागागा गागागागा गागागा

[३८] आकाश : गागागागा गागागागा गागागागा गागागा

[३९] ब्रह्मरूपक/कामोन्नता : गागागागा गागागागा गागागागा गागागाग

[४०] मोहिनी : मात्रा [१४,१० ]

[४१] कामिनी : गालगाल गालगालगा

[४२] साशंक : गागाल लगागागा गागाल लगागागा

[४३] महामाया : लगागागा लगागागा

[४४] प्रसूनांगी : लगागागा लगागागा लगागागा

[४५] पिनाकी : लगागागा लगागागा लगागागा लगागा

[४६] हिमांशुमुखी : लगाललगा लगाललगा लगाललगा लगाललगा

[४७] मेधावी : गागागाल गागागाल गागागा

[४८] मायावी : गागागाल गागागाल गागागाल गागागा

[४९] रागिणी : गालगालल गालगालल गालगा

[५०] वंशस्थ : लगालगागा ललगा लगालगा

[५१] अनुराग : ललगालगालगागा ललगालगालगागा

[५२] कन्दर्प : गागालगाल गालल गागालगाल गागा

[५३] रम्याकृती : गागालल गागालल गागा

[५४] मदिराक्षी : ललगागा ललगागा ललगा

[५५] वनमाला : ललगागा लगालगा ललगा

[५६] मानवती : गाललगा गाललगा गाललगा

[५७] प्रेय : गाललगा गालगा गाललगा गालगा

[५८] शुभकामी : गागालल गागालल गागालल गागा

[५९] कलावती : लगालगा ललगागा लगालगा गागा

[६०] मरीचिका : लगालगा ललगागा लगालगा ललगा

[६१] प्रियशिष्या : ललगागा ललगागा ललगागा ललगा

[६२] यशोगंध : लगागाल लगागाल लगागाल लगागा

[६३] श्यामकान्त : गालगाल लगागाल गालगाल लगागा

[६४] नूपुर : गाललगा गालगाल गाललगा गालगा

[६५रसोदत्त : लगागाल गालगाल  लगागाल गालगाल

[६६] उषा : लगागाल गागागा लगागाल गालगा

[६७] मनमोहिनी : लगागाल गागागा लगागाल गागागा

[६८] गिरिबाला : ललगागा ललगागा ललगागा ललगागा ललगागा

[६९] वसुन्धरा : लगालगा ललगागा लगालगा लगालगा ललगागा

[७०] इन्दुमुखी : गाललगा गाललगा गाललगा गाललगा

[७१] प्रमाथिनी : लगालगा गाललगा लगालगा गाललगा

[७२] पाणिबन्ध : गालगाल गाललगा गालगाल गाललगा

[७३] मानसभंजनी : गाललगा लगालगा गाललगा लगालगा

[७४] आंदोलिका : गागालगागा लगालगागा

[७५] केकिरव : ललगालगागा ललगालगागा

[७६] उपेंद्रवज्रा : लगालगागा ललगालगागा

[७७] विमला : ललगा लगागा

[७८] इंद्रवंशा : गागाल गागाल लगा लगा लगा

[७९] शालिनी : गागागागा गालगागालगागा

[८०] वैश्वदेवी : गागागागागा गालगागा लगागा

[८१] चित्रा : गागागा गागागा गागागा लगागा लगागा

[८२] शिखंडिनी : लगागागागागा

[८३] भ्रमरी : ललगागा

[८४] कन्या : गागागागा

[८५] वागुरा : गालगालगा

[८६] लालिनी : गालगाल लगा लगा लगा

[८७] नाराच : गागालगा लगालगा

[८८] भुजंगसंगता : ललगा लगा लगा लगा

[८९] अच्युत : गालगा ललगा लगा

[९०] पंक्तिका : गालगा लगागा लगालगा

[९१] विद्युलेखा : गागागागा गागा

[९२] सरल : गागागागा ललगा

[९३] तार : ललगा ललगा गागागा

[९४] रामा : गागालगा लगागागागा

[९५] कलिका : गालगागा गागाल लगागा

[९६] कलह : ललगागा ललगागा गा

[९७] सुलोचना : गागाललगा लगालगा

[९८] चारूलोचना : ललगा ललगा लगालगा

[९९] नृपात्मजा : लगालगागा लगालगा

[१००] अर्धक्षामा : गागागागा गाललगागा

[१०१] दोधक : गालल गालल गालल गागा

[१०२] मोदक : गालल गालल गालल गालल

[१०३] त्रिलोकगामी : गागागागा लगालगागा

[१०४] वैष्णव : गाललगागा लगालगागा

[१०५] इरा : गागाललगा लगालगागा

[१०६] अमला : ललगा ललगा लगालगागा

[१०७] मयूरसारिणी : गालगालगा लगालगागा

[१०८] दीपकमाला : गाललगागा गालगालगा

[१०९] चारूलक्षणा : लगालगागा गालगालगा

[११०] रूपोन्मता : गागागागा गागागागा गा

[१११] पद्मावर्त : गागागागा गागागागा गागा

[११२] कान्तोत्पीडा : गाललगागा गाललगागा गागा

[११३] माल्यश्री : गागागागा गागागागा गागागा

[११४] व्रीडा : लगागागा

[११५] सुकेशी : लगागागा लगागा

[११६] सावित्री : गागागालगा

[११७] सुनंदा : गागागा लगागा

[११८] सोमप्रिया : गागालगा

[११९] मदनप्रिया : ललगालगा

[१२०] चूडामणि : गागालगा ललगा

[१२१] वैखरी : गागालगा गागालगा गागालगा

[१२२] मानसहंस : ललगालगा ललगालगा ललगालगा

[१२३] सुरनिम्नगा : ललगालगा ललगालगा ललगालगा ललगालगा

[१२४] प्रीति : गालगागागा

[१२५] नीलतोया : गालगागा गागा

[१२६] नगाणिका : लगालगा

[१२७] प्रमाणिका : लगालगा लगालगा

[१२८] विभावरी : लगालगा लगालगा लगालगा  

[१२९] प्रभाव : लगालगा लगालगा लगालगा  लगा

[१३०] मृणालिनी : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१३१] तरंगिणी : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१३२] अनंगशेखर : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१३३] घारि : गालगाल

[१३४] जला : गागालगा लगा

[१३५] सुकामिनी : गालगाल गालगा

[१३६] समानिका : गालगाल गालगाल

[१३७] कामिनी : गालगाल गालगालगा

[१३८] कलापति : गालगाल गालगाल गालगाल गा

[१३९] देवराज : गालगाल गालगाल गालगाल गालगा

[१४०] गंडका : गालगाल गालगाल गालगाल गालगाल गालगाल

[१४१] प्रमद्वरा : गागालगा लगा गागालगा लगा

[१४२] नारि : गागागा

[१४३] सम्मोहा : गागागागागा

[१४४] तनुमध्या : गागाल लगागा

[१४५] हाला : गागाल लगागागा

[१४६] उध्द्ता : गालगाल लगागा

[१४७] मातंगी : गागागा गागागा

[१४८] साशंक : गागाल लगागागा गागाल लगागागा

[१४९] कलावती : लगालगा ललगागा लगालगा गागा

[१५०] श्रीलीला : गागागा गागागा गागागा गागागा

[१५१] मनोमोहिनी : लगागाल गागागा लगागाल गागागा

[१५२] केशा : लगागा

[१५३] सोमराजी : लगागा लगागा

[१५४] सौदामिनी : लगागा लगागा लगागा लगा

[१५५] कंद : लगागा लगागा लगागा

[१५६] कंदुक : लगागा लगागा लगागा गा

[१५७] सिंहपुच्छ : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा

[१५८] क्रीडचंद्र : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा

[१५९] विद्युदाला : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा

[१६०] वागीश्वरी : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगा

[१६१] महानाग : लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा लगागा

[१६२] हारीत : गागालगागा

[१६३] मंथान : गागाल गागाल

[१६४] संनीत : गागाल गागाल गागाल

[१६५] तारामती : गागाल गागाल गागाल गा

[१६६] लयग्राहि : गागाल गागाल गागाल गागा

[१६७] सारंग : गागाल गागाल गागाल गागाल

[१६८] मंदारमाला : गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गा

[१६९] सर्वगामी : गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागा

[१७०] आभार : गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल

[१७१] कामबाण दंडक : गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागाल गागा

[१७२] द्वियोद्ध : गालगा गालगा

[१७३] हंसमाला : गालगा गालगा गा

[१७४] श्रुतानंद : गालगा गालगा गागा

[१७५] दया : गालगा गालगा गा गालगा गालगा गा

[१७६] श्राद्धरांता : गालगा गालगा गालगा गालगा गा

[१७७] केकेनी : गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गा

[१७८] स्वैरिणीक्रीडन : गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा

[१७९] मत्तमातंग दंडक : गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा गालगा

[१८०] आख्यानकी : गागालगागा ललगालगागा लगालगागा ललगालगागा

[१८१] भ्रांत : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा गालगागा गालगा

[१८२] वारकामिनी : गालगाल गालगाल गालगा

[१८३] वानरी : लगालगा लगालगा गालगा

[१८४] शिखी : गालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१८५] शिखंडी : लगालगा लगालगा लगालगा गालगा

[१८६] नितंबिनी : गालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१८७] सारसी : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा गालगा

[१८८] वारुणी : गालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१८९] अपरा : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा गालगा

[१९०] वतंसिनी : गालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

[१९१] सुहंसिक : लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा गालगा

[१९२] प्रदीस : गालगाल गालगा लगालगा लगालगा

[१९३] यवन्विता : गालगाल गालगाल गालगाल लगालगा लगालगा लगालगा गा

[१९४] धरित्री : लगालगा लगालगा लगालगा गा

[१९५] स्वानंदसम्राट : गागालगागा गागालगागा 

[१९६देवराज : गालगाल गालगाल गालगाल गालगा

[१९७] सत्ईश : गालगागा गालगागा गालगागा गागा


मराठी गझल/Marathi Gazal🔗